יום רביעי, 20 במאי 2015

בום פם

בום פם

מאז �"וקמ�" ב- 2003 לא �"פסיק�" בום פםA ל�"�'יש לאוז� י� ו את צלילי �"ים �"תיכון בשילוב �"מע� �' ו�"�"א� סבילי של סרף, רוק� 'רול ומוזיק�" צוע� ית- בלק� ית.A �"�"ופעות �"ראשו� ות של בום פם �"תקיימו ב"כלל" �"מיתולו�'י, לשם � קלע בא�-ת �"פעמיםA ברי ס�-רוףA ששמע ו�"תל�"ב. בעיקבותA �"ביקור �"וזמ� וA בום פםA ל�-מם את "מי� ימל קומפקט" ב�"ופעות �"אי�-ו�" ב- 2003 ב�"יכל �"תרבות.A ב 2004 ברי ובום פם �"קליטו אתA "בום פם"A של אריס סאן, ל�"יט ע� ק ע�" �"יום, ו�"שאר �"יסטורי�".בום פם- אורי כ� רות (�'יטרות ושיר�"), יובל "טובי" זולוטוב (טוב�") ואיתמר "�"יל�"" לוי (תופים), �"יו מ�-לוצי �"שילוב של �"סאו� �" �"בלק� י עם �"שפעות �"רוק'� 'רול.A עם �"ש� ים �"לכו ושיכללו �-ברי �"�"רכב את �"שפ�" �"מוסיקלית �"יי�-ו�"ית ו�"סו�-פת של�"ם.A אף א�-�" לא יכול ל�"ישאר א�"יש כלפי�"ם!A אלבום �"בכור�" של�"ם יצא ב 2006 בלייבל של �"מפיק ו�"�"י�''יי �"בלק� י שא� טל.
מאז וע�" �"יום ש�-רר�" �"ל�"ק�" שלוש�" אלבומי אולפן, את �"ראשון "בום פם" �"וציא�" ב �" 2006, ממ� ו יצא רמיקס ע� ק של �"רכב �"�"י�''ייז "ר�"יוטריפ" לשיר "�-תול ו�-תול�"". את �"אלבום �"ש� י "Puerto Rican Nights"A A A �"וציא�" �"ל�"ק�"A ב- 2009 וכולו �'רסאות כיסוי ושיתופי פעול�" עם זמרים כמו: תומר יוסף, מאור כ�"ן ו�"רור א�"ב�" רומם מ�"�'רובטרון. A �"אלבום �"שלישיA A "Alakazam"A יצא ב �" 2010 ואיתו קרו �'ם שי� ויים. �"�'יטריסט עוזי פיי� רמן � פר�" מ�"ל�"ק�" ויצא ל�"רך עצמאית ו�"מתופף �"ו�"ו כוכב עזב, ואת מקומו תפס איתמר "�"יל�"" לוי.A ב 2010 �"קליטו עם ב� י בשן את �"אלבום "ריקו�"ים על פ� י תי�"ום" עם �"ל�"יט �"ע� קA "א�-ל�" �-מו�"�"".

בום פם �"יא א�-ת �"ל�"קות �"ישראליות �"עסוקות ב�'ול�" עםA סיבובי �"ופעות רבים באירופ�", �"רום אפריק�" ויפן, וברזומ�" של �"ל�"ק�" �"ופע�" בפסטיבלים �'�"ולים ומעריצים ב�-מש יבשות.
�"ל�"ק�" �'ם שיתפ�" פעול�" עם א� סמבל בת שבע במרכז סוזן �"לל ו�-יממ�" את �"אוויר�" ב�"ופעותי�"ם של אמיר קוסטוריצ�" ו�"�''יפסי קי� �'ז בארץ.
בש� �" שעבר�" �"וציא�" �"ל�"ק�" את "אין �'לים" ש�"ושמע בת�-� ות �"ר�"יו �"שו� ות ואת �'ירסת �"כיסוי �"מצוי� ת לWalk likeA A an EgyptianA A וש�-ררו קליפ מצוין מבית �"יוצר של קותימן לשיר מ�"אלבום �"א�-רוןA Alkazam
בימים אלו יצא אלבומם �"�-�"ש שזוכ�" לת�'ובות � ל�"בות.באירועים �"ל�"ק�" מוסיפ�" �-בר�" � וספת על �"קלי�"ים לסאו� �" עשיר ושמ�- שי�"פוך כל אירוע למערבון צוע� י!קיימת אפשרות ל�"וספת � �'� ים ולאירו�- אמ� ים (תומר יוסף, ב� י בשן וכו')

A

-1)) {new FlAGClass(ExtendVar, "sid_840306326", false, false); }});.


http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/07/car-boom-pam_8667786687_l.jpg
לעו�" איפורמצי�" ויצירת קשרבום פם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה