יום ראשון, 10 במאי 2015

מוזיק�" ב�-תו� �": אל תזלזלו בקבלת �"פ� ים

מוזיק�" ב�-תו� �": אל תזלזלו בקבלת �"פ� ים�"רב�" לפ� י שאתם ו�"�-ברים �"ולכים לקרוע את �"ר�-ב�", �"קוקטייל בת�-ילת �"אירוע יכול לקבוע את �"טון ל�-תו� �" כול�".איך לב�-ור בין ל�"קת ר�'איי למוזיק�" קלאסית? תלוי באוויר�" שאתם רוצים ליצור
�"� י תובל
פורסם: YNET
18.08.11, 16:03
ב�"רך כלל כשמ�"ברים על �"כתרת �"�-תו� �" כ�"צל�-�", �"�"יבור �"וא על איכות �"קר�-� �". כמ�" רק�"ו, �"אם �"ר�-ב�" �"ית�" מפוצצת, ו�"אם �"�"י�''יי י�"ע את �"עבו�"�" ופ�'ע בק�"ל. �'ם בכל �"� ו�'ע לאפשרות של �"רכבים �-יים לאירוע, �"ביקורת שא�-רי קשור�" לר�-בת �"ריקו�"ים וע�" כמ�" �"ל�"ק�" ש�"ר�'�" את �"אירוע.
ז�" לא שלא מ�"ברים על�"אוכל,�"מקום, �"�-תן ו�"כל�" ובט�- על �"�-ברות של �"כל�", אבל �"�"בר �"ראשון שזוכרים �"וא �-�" ו�-לקאיך �"ית�" �"מסיב�". בלי ל�"פ�-ית ב�-שיבות�", רוב� ו � וטים ל�"ז� י�- קצת �-לק משמעותי, ו�"ואקבלת �"פ� ים.
�-לק מ�"זו�'ות לא � מצאים בשלב �"ז�" באירוע(ועושים טעות), ומעבירים את �"זמן ע�" שתת�-יל �"�-ופ�". �-בל, כי �"�-לק �"ראשון באירוע �"וא�"מקום ממ� ו �"כול מת�-יל, ו� קו�"ת פתי�-�" טוב�" תשאיר טעם של עו�" ל�'בי �"�"משך, ותקבע אםז�" י�"י�" עו�" ערב א�-�" מ� י רבים, או כז�" ש�"אור�-ים שלכם יזכרו.
קבלת �"פ� ים ו�"קוקטייל שבא בצ�"�" �"ם קצת כמומפ�'ש ראשון בין �'בר לאיש�". ז�" �"רושם �"ראשו� י- איך ז�" � רא�" ומר�'יש, שמשפיע על�"�"משך. למוזיק�", ש�"יא �-לק מעיצוב �"אוויר�", יש תפקי�" משמעותי בכלל וב�-לק �"ז�" בפרט.
למשל, קבלת פ� ים במקום פתו�- עם � וף ליםתר�'יש א�-רת ל�'מרי עם �"י�''יי שי� �'ן שירים ישראלים או עם �"רכב אי� טימי שי� �'ן מוזיק�"קוב� ית. אותו אולם יירא�" א�-רת ל�'מרי עם � בל ו�-ליל, לעומת �"י�''יי שי� �'ן �"יפ �"אוססקסי. �'ם עצמת �"קול, לעומת ר�-בת �"ריקו�"ים ב�" מקובל ווליום �'בו�", מש�-קת תפקי�" ו�-שובלשמור על רמ�" שתאפשר שי�-�" בין �"אור�-ים.
�"מוזיק�" יכול�" ל�"שתלב עם �"אוכל לקו� ספטא�-�". ל�"ו�'מ�", קבלת פ� ים בס�'� ון איטלקי עם עיצוב מתאים, מ� ות מ�"מטב�- �"איטלקי תקבלש�"רו�' � וסף עם מוזיק�" איטלקית.

שילובים מיו�-�"ים: �"י�''יי עם � �'ן כי� ור או סקסופו� יסט


מוזיקת צ'יל-�'רוב ופא� ק שמ� ו�'� ת על י�"י ל�"ק�" שמבצעת �'רסאות משל�" לשירים מוכרים, יכול�" ל�"תאים �'ם לארוע ערב שמר�'יש מסיבתי יותר, ו�'ם לארוע של שישי בצ�"ריים על �-וף �"ים שרוצ�" ל�"עביר רע� � ות וקוליות, ו�'ם צליל מלטף ומ� ע� ע בו זמ� ית.
לזו�'ות שמע�"יפים מוזיק�" סולי�"ית אבל לא כב�"�" מ�"י, ש�'ם תלך טוב עם �"ת�-שבות ב�"ורים ש�"זמי� ו את כל �"�-ברים, �"קול�'ות ו�"קרובים �"ר�-וקים, �''אז �"וא פיתרון � �"�"ר, מכוב�", אבל עם כפתור א�-�" פתו�-.
אפשרות � וספת �"יא לב�-ור בל�"ק�" מז'א� ר ספציפי, �"רכב ר�'איי או בוס�" � וב�" ל�-תו� �" על �-וף �"ים בקיץ, רביעיי�" קאמרית לקבלת פ� ים מעו� בת באולם של מלון או �"רכב שעוש�" צ'יל אאוט עם רביעיית כלי מיתר וזמרת שיוסיפו עו�" �-�'י�'יות לאירוע.
�'ם �"י�''יי בשילוב � �'ן סקסופון יכול ליצורמש�"ו לא צפוי ומיו�-�". �"כוו� �" �"יא ל�"ו שי�- מוזיקלי ולא ל� �'י� ת פלייבקים של"ערב של שוש� ים" על י�"י סקסופו� יסט משועמם.
�"אפשרויות כמעט אי� סופיות, ו�"שמיים �"ם�"�'בול, כש�"כול תלוי בטעם אישי ובעומק �"כיס, עם זאת �'ם בתוספת צ� וע�" י�-סית (כמו � �'ןבו�"�" כמו �"סקסופו� יסט ש�"וזכר כאן או � �'ן כי� ור) אפשר ליצור בי�"ול לאירוע שיכ� יס את�"א� שים מ�"ת�-ל�" לסרט א�-ר מז�" שאליו �"ם ר�'ילים ב�-תו� ות.
�"�"שקע�" ב�-תו� �" בא�" לי�"י ביטוי במ�-שב�" עלאופי ועיצוב �"�"זמ� �", סי�"ורי ישיב�" ואפילו צבע �"מפיות י�-סית לצבע �"מפ�". לפסקול �"מוסיקלי בקבלת �"פ� ים יש משמעות רב�" ביצירת �"פאזל. אל תזלזלו בו!
כשם ש�"אוכל בקבלת �"פ� ים ב�"רך כלל � �-שב לטעים ביותר שתציעו לאור�-יכם במ�"לך �"אירוע (טוב, �'ם �"קי� ו�-ים), �"מוזיק�" ב�-לק �"ז�" יכול�" ל�"יות �"קרוב�" ביותר לטעמכם �"אישי, כי לעומת שלב �"ריקו�"ים �"יא לא צריכ�" "ל�"� יע" את �"א� שים לעשות שום �"בר. �"יא רק צריכ�" לתת ל�"ם ל�"ר�'יש.
ShortcodeA

צרו קשר

אימות

A
http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/07/caliente.jpg
לעו�" איפורמצי�" ויצירת קשרמוזיק�" ב�-תו� �": אל תזלזלו בקבלת �"פ� ים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה