יום שני, 30 במרץ 2015

מוזיק�" ב�-תונ�": אל תזלזלו בקבלת �"פנים

מוזיק�" ב�-תונ�": אל תזלזלו בקבלת �"פנים�"רב�" לפני שאתם ו�"�-ברים �"ולכים לקרוע את �"ר�-ב�", �"קוקטייל בת�-ילת �"אירוע יכול לקבוע את �"טון ל�-תונ�" כול�".איך לב�-ור בין ל�"קת ר�'איי למוזיק�" קלאסית? תלוי באוויר�" שאתם רוצים ליצור
�"ני תובל

פורסם: YNET
18.08.11, 16:03

ב�"רך כלל כשמ�"ברים על �"כתרת �"�-תונ�" כ�"צל�-�", �"�"יבור �"וא על איכות �"קר�-נ�". כמ�" רק�"ו, �"אם �"ר�-ב�" �"ית�" מפוצצת, ו�"אם �"�"י�''יי י�"ע את �"עבו�"�" ופ�'ע בק�"ל. �'ם בכל �"נו�'ע לאפשרות של �"רכבים �-יים לאירוע, �"ביקורת שא�-רי קשור�" לר�-בת �"ריקו�"ים וע�" כמ�" �"ל�"ק�" ש�"ר�'�" את �"אירוע.

ז�" לא שלא מ�"ברים על�"אוכל,�"מקום, �"�-תן ו�"כל�" ובט�- על �"�-ברות של �"כל�", אבל �"�"בר �"ראשון שזוכרים �"וא �-�" ו�-לקאיך �"ית�" �"מסיב�". בלי ל�"פ�-ית ב�-שיבות�", רובנו נוטים ל�"זני�- קצת �-לק משמעותי, ו�"ואקבלת �"פנים.

�-לק מ�"זו�'ות לא נמצאים בשלב �"ז�" באירוע(ועושים טעות), ומעבירים את �"זמן ע�" שתת�-יל �"�-ופ�". �-בל, כי �"�-לק �"ראשון באירוע �"וא�"מקום ממנו �"כול מת�-יל, ונקו�"ת פתי�-�" טוב�" תשאיר טעם של עו�" ל�'בי �"�"משך, ותקבע אםז�" י�"י�" עו�" ערב א�-�" מני רבים, או כז�" ש�"אור�-ים שלכם יזכרו.

קבלת �"פנים ו�"קוקטייל שבא בצ�"�" �"ם קצת כמומפ�'ש ראשון בין �'בר לאיש�". ז�" �"רושם �"ראשוני- איך ז�" נרא�" ומר�'יש, שמשפיע על�"�"משך. למוזיק�", ש�"יא �-לק מעיצוב �"אוויר�", יש תפקי�" משמעותי בכלל וב�-לק �"ז�" בפרט.

למשל, קבלת פנים במקום פתו�- עם נוף ליםתר�'יש א�-רת ל�'מרי עם �"י�''יי שינ�'ן שירים ישראלים או עם �"רכב אינטימי שינ�'ן מוזיק�"קובנית. אותו אולם יירא�" א�-רת ל�'מרי עם נבל ו�-ליל, לעומת �"י�''יי שינ�'ן �"יפ �"אוססקסי. �'ם עצמת �"קול, לעומת ר�-בת �"ריקו�"ים ב�" מקובל ווליום �'בו�", מש�-קת תפקי�" ו�-שובלשמור על רמ�" שתאפשר שי�-�" בין �"אור�-ים.

�"מוזיק�" יכול�" ל�"שתלב עם �"אוכל לקונספטא�-�". ל�"ו�'מ�", קבלת פנים בס�'נון איטלקי עם עיצוב מתאים, מנות מ�"מטב�- �"איטלקי תקבלש�"רו�' נוסף עם מוזיק�" איטלקית.

שילובים מיו�-�"ים: �"י�''יי עם נ�'ן כינור או סקסופוניסט


מוזיקת צ'יל-�'רוב ופאנק שמנו�'נת על י�"י ל�"ק�" שמבצעת �'רסאות משל�" לשירים מוכרים, יכול�" ל�"תאים �'ם לארוע ערב שמר�'יש מסיבתי יותר, ו�'ם לארוע של שישי בצ�"ריים על �-וף �"ים שרוצ�" ל�"עביר רעננות וקוליות, ו�'ם צליל מלטף ומנענע בו זמנית.

לזו�'ות שמע�"יפים מוזיק�" סולי�"ית אבל לא כב�"�" מ�"י, ש�'ם תלך טוב עם �"ת�-שבות ב�"ורים ש�"זמינו את כל �"�-ברים, �"קול�'ות ו�"קרובים �"ר�-וקים, �''אז �"וא פיתרון נ�"�"ר, מכוב�", אבל עם כפתור א�-�" פתו�-.

אפשרות נוספת �"יא לב�-ור בל�"ק�" מז'אנר ספציפי, �"רכב ר�'איי או בוס�" נוב�" ל�-תונ�" על �-וף �"ים בקיץ, רביעיי�" קאמרית לקבלת פנים מעונבת באולם של מלון או �"רכב שעוש�" צ'יל אאוט עם רביעיית כלי מיתר וזמרת שיוסיפו עו�" �-�'י�'יות לאירוע.

�'ם �"י�''יי בשילוב נ�'ן סקסופון יכול ליצורמש�"ו לא צפוי ומיו�-�". �"כוונ�" �"יא ל�"ו שי�- מוזיקלי ולא לנ�'ינת פלייבקים של"ערב של שושנים" על י�"י סקסופוניסט משועמם.

�"אפשרויות כמעט אינסופיות, ו�"שמיים �"ם�"�'בול, כש�"כול תלוי בטעם אישי ובעומק �"כיס, עם זאת �'ם בתוספת צנוע�" י�-סית (כמו נ�'ןבו�"�" כמו �"סקסופוניסט ש�"וזכר כאן או נ�'ן כינור) אפשר ליצור בי�"ול לאירוע שיכניס את�"אנשים מ�"ת�-ל�" לסרט א�-ר מז�" שאליו �"ם ר�'ילים ב�-תונות.

�"�"שקע�" ב�-תונ�" בא�" לי�"י ביטוי במ�-שב�" עלאופי ועיצוב �"�"זמנ�", סי�"ורי ישיב�" ואפילו צבע �"מפיות י�-סית לצבע �"מפ�". לפסקול �"מוסיקלי בקבלת �"פנים יש משמעות רב�" ביצירת �"פאזל. אל תזלזלו בו!

כשם ש�"אוכל בקבלת �"פנים ב�"רך כלל נ�-שב לטעים ביותר שתציעו לאור�-יכם במ�"לך �"אירוע (טוב, �'ם �"קינו�-ים), �"מוזיק�" ב�-לק �"ז�" יכול�" ל�"יות �"קרוב�" ביותר לטעמכם �"אישי, כי לעומת שלב �"ריקו�"ים �"יא לא צריכ�" "ל�"ניע" את �"אנשים לעשות שום �"בר. �"יא רק צריכ�" לתת ל�"ם ל�"ר�'יש.

 

Shortcode�

צרו קשר

 

אימות


 

http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/07/caliente.jpg

יום ראשון, 29 במרץ 2015

Michael Harpaz Unplugged

Michael Harpaz Unplugged

�-לקכן מכירות את�מייקל �"רפז�מל�"קת �"בנים �"מיתולו�'ית �"יי 5, �-לקכם ראיתם אותו ב�"יכל �"ת�"יל�", א�-רים נתקלו בו כסולן של ל�"קת�Legend Band |�ל�"קת ל�''נ�"�אבל רובכם לא יו�"ע איז�" זמר מ�"�"ים �"וא.

מייקל �"רפז אנפל�'�" - לקוקטיילים וקבלות פנים באירועים עם סטייל.

ברפרטואר �"מופע תמצאו קלאסיקות של אלטון �''ון, בילי �''ואל, יו-2 וקלאסיקות מו�"רניות של ביונס�", א�"ל ועו�". �"מופע כולל קלי�"ן ומייקל ב�'יטר�", כ-90 �"קות של מוסיק�".

Michael Harpaz Unplugged

יום חמישי, 26 במרץ 2015

5 שירים מומלצים לכניס�" ל�-ופ�" באוויר�" �-ורפית

5 שירים מומלצים לכניס�" ל�-ופ�" באוויר�" �-ורפית

5 שירים מומלצים לכניס�" �-ורפית �ל�-ופ�" ע"י נב�-רת �"-DJS �של קליאנט�" :

מעוניינים בפרטים נוספים?

צרו עימנו קשר ונשמ�- לעמו�" לרשותכם


http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2014/12/hupa.jpg

קיץ בקליאנט�"

קיץ בקליאנט�"
http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2014/05/may141.jpg
לעו�" איפורמצי�" ויצירת קשרקיץ בקליאנט�"

יום שלישי, 24 במרץ 2015

ארז נץ

ארז נץ
ארז נץ מוביל ומככב ב-2 מופעים בלע�"ים ומיו�-�"ים בקליאנט�":
I LOVE ROCK N' ROLL�- ארז נץ ו�-ברים במופע�קלאסיקות רוק�מכל �"זמנים!
STARGUITAR�- ארז נץ במופע פריצ�" �-�"ש ש"נותן בראש" לשיא �"מסיב�"!

מת�-ילת שנות �"-80 וע�" �"יום ני�'ן ו�"ופיע עם מיטב �"אמנים �"ישראלים:
י�"ו�"�" פוליקר, �"ני סנ�"רסון, שלום �-נוך, ריקי �'ל, י�"ו�"ית רביץ, �'י�"י �'וב�ועו�"
במקביל �"פיק לאמנים א�-רים ואפילו �"פיק,כתב, �"ל�-ין ושר ב-2 אלבומים אישיים.
יזם ו�"פיק�מופע מ�-וו�" ל�"יפ פרפל,ל�" זפלין וסנטנ�".
בשנים �"א�-רונות נץ מופיע בכל �"עולם כ�-בר ברכב �"ישראלי �"מצלי�- בעולם :�אינפקט�" מאשרום
מרצ�" ומלמ�" על תול�"ות �"�'יטר�" ו�"וא בעצמו �"י�" �"מור�" של רוב �"�'יטרסטים �"מובילים בישראל.
ארז נץ

תזמורת צעי�"�" - Marching Band

תזמורת צעי�"�" - Marching Band
Caliente Marching Band
מופע יי�-ו�"י �"מבוסס על מסורת אמריקאית עתיקת ימים. �"�"רכב כולו נע במר�-ב �"אירוע באופן ספונטני תוך כ�"י נ�'ינ�" אנר�'טית ונל�"בת. �"�"רכב מציע רפרטואר ר�-ב �"�-ל ממוזיקת �"יקסילנ�" �"מזו�"�" עם ניו אורלינס �"רך ל�"יטי פאנק מוכרים ואפילו ואריאציות על ל�"יטים ע�"כניים בעיבו�"ים �"מאפיינים את �"ז'אנר. �"מופע מבוסס על פריצות קצרות, אנר�'טיות ומקפיצות �"מוסיפות צבע יי�-ו�"י ולא ש�'רתי לכל אירוע.
ני�"ול מוזיקלי ועיבו�"ים – ירון אוזנ�"

יום שבת, 21 במרץ 2015

�'לית (�'י�'�") שכטר

�'לית (�'י�'�") שכטר�'י�'��'י�'�מפיקת על, בעלת תואר ראשון בבימוי ותסריטאות.

�'לית �"יא �"לב �"פועם של שלל �"�"פקות בקליאנט�" �"�-בר�" למוזיק�". בעלת ניסיון עשיר וי�"ע טכני נר�-ב �'לית מספקת את פתרונות �"פקתיים �"ן ללקו�-ות ישירים ו�"ן למפיקים מקצועיים. �מעבר לעבו�"ת�" בקליאנט�" �'לית מעורבת ב�"פקות טלויזי�" וקולנוע �"ן ב�"בט �"�"פקתי ו�"ן בקריאטיבי. �"יכולת של �'לית לשתף פעול�" עם יוצרים בתעשיי�" ול�"בין את צרכי�"ם מקנ�" ל�" יתרון משמעותי מאו�" �"מספק מימ�" נוסף ליכולות �"ני�"ול ב�"ן �"יא נתברכ�".

קליאנט�" בשבילי �"יא משפ�-�" שאני �'א�" ל�"יות �-לק ממנ�" כבר למעל�" משבע שנים, אני שמ�-�" ל�"פי�- �-יים ב�"פקות צבעוניות ומושקעות ול�"או�' ש�"מוזיק�" �"נכונ�" ת�'יע בצור�" �"מ�"וייקת ו�"מקצועית ביותר לכל אירוע

שיר שאני �"כי �"כי....?

Foo Fighters - Miracle
http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/12/92999294-9C90AAA8-2-copy-2-256x300.jpg

יום שישי, 20 במרץ 2015

ויק

ויק

VIC�"פריצ�" �"�'�"ול�" של�ויק�בארץ ובעולם �"�'יע�" כ�"י. �''יי רזי�"נט מוע�"ון �"'�"ום' ו�"'ווקס' בתל אביב, באות�" תקופ�" �'ם �"�-ל ל�"�-תים את �"מוסיק�" שיצר בלייבלים י�"ועים�באר�""ב ובאירופ�"�, �"מוסיק�" שכתב ו�"פיק נו�'נ�" ע"ימיטב �"�"י �''יים �"�'�"ולים במוע�"ונים �"מובילים בעולם וזכת�" ל�"כר�" ו�"צל�-�" עולמית.
בשנת 2002�יצא לעולם �"מופע �"קלאסי �"מפורסם��"סימפוני אוף לאב"�, שמככב �'ם בימים אלו ב�"פקות ומסיבות�שונות בארץ וב�-ו"ל ת�-ת �"שם��Sensation.


ב�"משך וב�"שראת �"מופע �"מר�"יב "סנסיישן", יצר ת�-ת�קליאנט�" �"�-בר�" למוסיק�"�את �"מופע��"מצלי�-�Innocence��"משלב מוסיק�" בעיבו�"ים אלקטרונים, אקוסטיים וקלאסיים באווירת�Chillout�לארועי קוקטייל, טקסים וקבלות פנים יוקרתיות בארץ ובר�-בי �"עולם.
עם �"צל�-תם �"מס�-ררת של שני �"מופעים �"ראשונים�Sensation�ו�Innocence, ויק כתב ו�"פיק מופע �-�"ש בשם�JOY.

�''וי �"וא מופע �"אנס אנר�'טי �"משלב מוסיק�" משנות �"שבעים ומוסיק�" אלקטרונית �-�"ש�" בעיבו�"ים סו�-פים לר�-בת �"ריקו�"ים. �'ם מופע ז�" כמו �"מופעים �"קו�"מים שיצאו מבית �"יוצר של ויק, זוכ�" לשב�-ים רבים, ביקורות מ�"ללות ו�"זמנות ל�"ופעות בארץ וב�-ו"ל.

ויק�יוצר ומפיק מוסיקלי ,מ�"בולטים בת�-ום �"מוסיק�" �"אלקטרונית ו�"�"אנס��'ם�כותב ומפיק מוסיק�" לאומנים שונים, ביני�"ם שיתף פעול�" עם�אייל �'ולן, צביק�" פיק, �"נ�" אינטנשיונל, ננסי ברנ�"ס, אילנ�" אביטל, �"ראל מויאל, ז�"ב�" בן, ועו�" רבים וטובים שביקרו באולפנו...

בנוסף ל�"יותו מפיק מוסיקלי מ�"נ�-שבים בתעשיית �"מוסיק�",�ויק��"ינו עורך ומפיק מוסיקלי באירועי �"אופנ�" �"�'�"ולים בישראל, ביני�"ם: טקסי מלכות �"יופי, �"�"ו�'מניות, אוסקר �"אופנ�" ועו�", תצו�'ות אופנ�" רבות ביני�"ן קסטרו, אוברזון, �"וני�'מן, ויצו, שנקר ועו�".

במקביל לכל �"פרוייקטים ועם �"ביקוש �"רב,�ויקממשיך לנצ�- על �"מוסיק�" במוע�"ונים, אירועים פרטיים ועסקיים מ�"�'�"ולים בישראל (באומן בר ריבנאי, י�'ואר, פורש, אורנ�'', סלקום, בנק �"פועלים, פס�'ות, סמסונ�', ר�", קומברס, אמ�"וקס�ועו�" רבים).http://www.facebook.com/studiovichttp://www.myspace.com/studiovic

ויק

יום רביעי, 18 במרץ 2015

שי ש�-ם

שי ש�-ם

�שי ש�-ם - מנ�"ל תפעול

SHAY SHAHAM

�"ת�-לתי לעסוק במוסיק�", סאונ�" ופתרונות �"�'בר�" לאירועים בשנת 2008, קצת א�-רי שי�-רורי מ�"צבא.
א�-ת �"�-ברות �"ראשונות שבאתי איתן במ�'ע �"ית�" קליאנט�" �"�-בר�" למוסיק�", ואיז�" מזל שכך �"י�".
בקליאנט�" ניתנ�" לי �"אפשרות לעסוק במ�" שאני או�"ב ונ�"נ�" ממנו ותוך כ�"י �"עשיי�" לתת מעצמי ואת זווית �"ראיי�" שלי על �"�"ברים. מר�-ב �"פעול�" שניתן לי ב�-בר�" מאפשר לי לעשות את �"עבו�"�" �"טוב�" ביותר עבור �"�"רכבים ו�"תקליטנים שלנו, ועל י�"י כך למעש�" לשפר את �"ביצועים �"מוסיקליים וכמובן ל�"�'ביר את �"�"נא�" של �"ק�"ל.
א�-רי תקופ�" ארוכ�" של עבו�"�" עם קליאנט�" אני שמ�- ל�"�'י�" בכנות שלא יכולתי לב�-ור מקום עבו�"�" טוב יותר, אנשים א�"יבים ונ�-מ�"ים, שתמי�" קשובים לצרכים של כל מי שסובב אותם, �"ן במשר�" ו�"ן במת�-מי �"אירועים שאלי�"ם אנ�-נו מ�'יעים.
קש�" לב�-ור שיר א�"וב א�-�", אבל אם יש שיר א�-�" שאני יכול לשמוע ברצף במשך שעות ולא ימאס עליי זו א�-ת מקלאסיקות �"מוסיק�" �"מעולות שנוצרו על �"כ�"ור �"ז�",

שבלע�"י �"�"רכב שלנו "Legend" כנרא�" לא �"ייתי שומע אות�" יותר מפעם א�-ת, Stevie Wonder – Superstition


http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/08/SHAY-SHAHAM-150x80.jpg

יום שלישי, 17 במרץ 2015

שלומי סרנ�'�"

שלומי סרנ�'�"

שלומי סרנ�'�" במופע פריצ�" יווני מקפיץ במיו�-�" לר�-בת��"ריקו�"ים!

�שלומי בליווי �"רכב קטן ו�-כם של שלוש�" נ�'נים

מוב�-רים נותנים לכם 25 �"קות מלאות בל�"יטים :

כל �"נשים יפות,מונו, �-לום מתוק ועו�" י�"פכו כל שמ�-�" ל�-אפל�"

כמו בטברנות של אתונ�" וסלוניקי.

שלומי סרנ�'�"

יום ראשון, 15 במרץ 2015

קריאייטיב, יעוץ ועריכ�" מוסיקלית

קריאייטיב, יעוץ ועריכ�" מוסיקלית

קריאייטיב, יעוץ ועריכ�" מוסיקלית

שירות יי�-ו�"י לקליאנט�" �"�-בר�" למוסיק�":


קריאייטיב:


ל�"עת לבנות מופעים שלא קיימים מאפס, ל�"מציא מופע מכלים שלא �"יו קשורים ע�" �"יום אינטואיטיבית, ל�"רים �"רכב יי�-ו�"י בלו"ז בלתי אפשר, ז�" אנ�-נו.
אם אין לכם קונספט מנצ�- לאירוע – �"ברו איתנו, אם אתם לא יו�"עים איך ל�"רים את ז�" – תפעילו אותנו, אנ�-נו נמצא את �"פתרון �"מוסיקלי �"מושלם ל�-ווי�" שתבקשו ל�"עביר.

עריכ�" וייעוץ פס קול:


קליאנט�" מלוו�" את �"�'�"ולים שבבמאי �"טלויזי�", אירועים מבוימים, תצו�'ות אופנ�", פרסומות ומופעים בכל �"קשור לבניית קונספט מוסיקלי ויצירת פס קול �"מלוו�" את �"פרוייקט �"מופק.
בין לקו�-ותינו תמצאו במאים ומפיקים מובילים: מוטי רייף, אולפני מימ�", קשת, ערוץ ביפ, יאיר �"ורי תקשורת, שמוליק בכר, רונן פל�", מש�" בקר, איתן אבוט, סמ�"ר �'נזי, מיקי יוסף, שרון ברקנפל�" ו�'ם משר�"י פרסום כמו ראובני פרי�"ן, באומן בר ריבנאי ועו�"...
באירועים ב�"ם נטלנו �-לק ניתן למנות את : ת�-רות מלכות �"יופי, וראייטי - טקס שנתי, נערת �"שנ�", אוסקר �"אופנ�", 50 שנות אופנ�", ת�'לית �"שנ�", מ�"פך, מזל טוב ועו�".

פרויקטים בולטים באופנ�" ולייף סטייל: קסטרו + קסטרו מן (מ 1998 ע�" �"יום ליווי לכל �"תצו�'ות ו�"מסיבות), פוקס, מנ�'ו, מתאים לי, לי קופר, ויצו �-יפ�", שנקר, אירוק�", שילב, H stern, �"וני�'מן, וול�", רנואר, יופי�"ו, מוטי �-סון, TNT, Comme Il
Faut .
http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/07/caliente.jpg

יום שבת, 14 במרץ 2015

רואי טו�-נר

רואי טו�-נר

�רואי טו�-נר, שביקר בכלעמ�"ת��"י �''יי�שמכב�"ת את עצמ�" בישראל, באירועי ענק (מצע�" �"א�"ב�", פסטיבל קרלסבר�', �-�'י�'ות �"יין), במוע�"ונים מובילים ב�-ו"ל (רוסי�", רומני�", יוון, איביז�") וב�"פקות לצ�" �'�"ולי �"�"י �''ייז בעולם, נ�-שב כיום לא�-�" �"�"י �''ייז �"א�"ו�"ים, �"מבוקשים ו�"מוערכים בארץ.

טו�-נר פרץ לתו�"עת �"סצנ�" בשנת 1999 כאשר קטף את �"מקום �"ראשון בת�-רות �"י-�''ייז �-ובבים ארצית, ב�" ני�'ן מול ק�"ל משול�"ב של כ- 20,000 איש. כבר אז �"י�" ברור �'ם לשופטים ו�'ם לק�"ל שמ�"ובר בתופע�", ושעתי�"ו עו�" לפניו. בשנת 2000 �"י�" ממקימי �-נות �"תקליטים �"א�'�"ית "פאנקי פיש רקור�"ס", אשר �"עלת�" ל�"י �''ייז �"מקומיים (ובעקבות כך למוע�"ונים) את �"רף �"מוסיקלי ואין �"י �''יי/�-ובב מוסיק�" שלא �"י�" מתייצב למשלו�- תקליטים �"�-�"ש כל שבוע (שכל תקליט ותקליט ש�"�'יע ל�-נות �"י�" ב�-ירתו של רואי)


בשנת 2006 ב�-ר�מ�'זין טיים אאוט�תל-אביב את טו�-נר בתור �"י �''יי �"שנ�". זאת �"ית�" �"שנ�" �"שני�" שב�" טו�-נר זכ�" ל�"יות א�-�" מאנשי �"שנ�" של טיים אאוט, לא�-ר שנב�-ר בשנ�" �"קו�"מת כא�-�" �"אנשים �"משפיעים ביותר בסצינ�" �"תל אביבית, במס�'רת תרומת "פאנקי פיש" לסצינ�". בזכות ז�" ובזכות תוכנית �"ר�"יו �"פופולרית �"שבועית שב�" ני�'ן (בר�"יו 99) במ�"לך �"שנים 2006-2007, טו�-נר רק �-יזק את מעמ�"ו ו�"פך לקונסנזוס. באמצע 2007 אף נב�-ר למקסס את �"אוסף �"�-�"שני לתקופתו,Elektro�, אשר �"י�" ל�"צל�-�" �'ורפת.

בשנים �"א�-רונות �"תפת�- מא�" בת�-ום �"פקות �"מקור בת�-ום מוסיקת �"מוע�"ונים, ו�"ו�-תם בלייבלים נ�-שבים בעולם כמו�וורנר, אי אם איי, ספינינ�' רקור�"ז וטולרום.�סרט אנימצי�" לו עש�" רואי את �"פסקול זכ�" במספר פרסים בפסטיבלים באנ�'לי�", אר�""ב ושוויץ. כמו כן, �"שנ�" �"קים לייבל משלו, "סנס אוף �"קורום", אשר ישמש כפלטפורמ�" לשי�-רוריו �"עתי�"ים שלו ושל �-בריו למקצוע.

בזכות �"י�"ע �"מוסיקלי �"נר�-ב שלו, רואי משמש �'ם כיועץ אומנותי עבור מוע�"ונים וברים בר�-בי �"ארץ, תצו�'ות אופנ�" ואירועי קונספט. ניסיונו �"עשיר ואלפי שעות תיקלוט אותם צבר עם �"שנים, מקניםלו יכולת קריא�" מ�"ויקת של �"ק�"ל ו�"פיכת כל אירוע בניצו�-ו, אם זו מסיב�",�אירוע פרטי או עסקי�- לאירוע �"מושלם.

רואי טו�-נר

יום חמישי, 12 במרץ 2015

רואי טו�-נר

רואי טו�-נר

�רואי טו�-נר, שביקר בכלעמ�"ת��"י �''יי�שמכב�"ת את עצמ�" בישראל, באירועי ענק (מצע�" �"א�"ב�", פסטיבל קרלסבר�', �-�'י�'ות �"יין), במוע�"ונים מובילים ב�-ו"ל (רוסי�", רומני�", יוון, איביז�") וב�"פקות לצ�" �'�"ולי �"�"י �''ייז בעולם, נ�-שב כיום לא�-�" �"�"י �''ייז �"א�"ו�"ים, �"מבוקשים ו�"מוערכים בארץ.

טו�-נר פרץ לתו�"עת �"סצנ�" בשנת 1999 כאשר קטף את �"מקום �"ראשון בת�-רות �"י-�''ייז �-ובבים ארצית, ב�" ני�'ן מול ק�"ל משול�"ב של כ- 20,000 איש. כבר אז �"י�" ברור �'ם לשופטים ו�'ם לק�"ל שמ�"ובר בתופע�", ושעתי�"ו עו�" לפניו. בשנת 2000 �"י�" ממקימי �-נות �"תקליטים �"א�'�"ית "פאנקי פיש רקור�"ס", אשר �"עלת�" ל�"י �''ייז �"מקומיים (ובעקבות כך למוע�"ונים) את �"רף �"מוסיקלי ואין �"י �''יי/�-ובב מוסיק�" שלא �"י�" מתייצב למשלו�- תקליטים �"�-�"ש כל שבוע (שכל תקליט ותקליט ש�"�'יע ל�-נות �"י�" ב�-ירתו של רואי)


בשנת 2006 ב�-ר�מ�'זין טיים אאוט�תל-אביב את טו�-נר בתור �"י �''יי �"שנ�". זאת �"ית�" �"שנ�" �"שני�" שב�" טו�-נר זכ�" ל�"יות א�-�" מאנשי �"שנ�" של טיים אאוט, לא�-ר שנב�-ר בשנ�" �"קו�"מת כא�-�" �"אנשים �"משפיעים ביותר בסצינ�" �"תל אביבית, במס�'רת תרומת "פאנקי פיש" לסצינ�". בזכות ז�" ובזכות תוכנית �"ר�"יו �"פופולרית �"שבועית שב�" ני�'ן (בר�"יו 99) במ�"לך �"שנים 2006-2007, טו�-נר רק �-יזק את מעמ�"ו ו�"פך לקונסנזוס. באמצע 2007 אף נב�-ר למקסס את �"אוסף �"�-�"שני לתקופתו,Elektro�, אשר �"י�" ל�"צל�-�" �'ורפת.

בשנים �"א�-רונות �"תפת�- מא�" בת�-ום �"פקות �"מקור בת�-ום מוסיקת �"מוע�"ונים, ו�"ו�-תם בלייבלים נ�-שבים בעולם כמו�וורנר, אי אם איי, ספינינ�' רקור�"ז וטולרום.�סרט אנימצי�" לו עש�" רואי את �"פסקול זכ�" במספר פרסים בפסטיבלים באנ�'לי�", אר�""ב ושוויץ. כמו כן, �"שנ�" �"קים לייבל משלו, "סנס אוף �"קורום", אשר ישמש כפלטפורמ�" לשי�-רוריו �"עתי�"ים שלו ושל �-בריו למקצוע.

בזכות �"י�"ע �"מוסיקלי �"נר�-ב שלו, רואי משמש �'ם כיועץ אומנותי עבור מוע�"ונים וברים בר�-בי �"ארץ, תצו�'ות אופנ�" ואירועי קונספט. ניסיונו �"עשיר ואלפי שעות תיקלוט אותם צבר עם �"שנים, מקניםלו יכולת קריא�" מ�"ויקת של �"ק�"ל ו�"פיכת כל אירוע בניצו�-ו, אם זו מסיב�",�אירוע פרטי או עסקי�- לאירוע �"מושלם.

יום שלישי, 10 במרץ 2015

SENSATION סנסיישן

SENSATION סנסיישן
Sensation-פיל�"רמונית�16 איש על �"במ�" בני�"ולו �"מוסיקלי של �"י �''י ויק יוצרים מופע פרונטלי מרשים ומרקי�" בו זמנית. רפרטואר �"ל�"ק�" מתע�"כן באופן שוטף וב�"�-לט מ�"ובר ב�-ו�" �"�-נית של עולם�"מוסיק�" לאירועים! �"רכב לאירועים �"כולל 9�כלי מייתר ומורכב מכנרים וכנריות,�ויולות וצ'ילו, מנצ�- , �"י �''י, �'יטריסט, פרקשניסט, �"רבוקיסט, זמרת וזמר במופע שרץ מאות פעמים באירועים פרטיים ועסקיים בארץ ובעולם.
SENSATION סנסיישן

יום שני, 9 במרץ 2015

רביעיית כלי קשת Strings Quartet

רביעיית כלי קשת Strings Quartet
רביעיי�" קלאסית �"מבצעת מ�'וון ר�-ב של יצירות מ�"עולם �"קלאסי וע�" מוזיק�" קל�" �"רך ל�-נים י�"ו�"יים מן �"מקורות וע�" עיבו�"ים יי�-ו�"יים לשירים ע�"כניים, �"פרויקט מתאים לקבלות פנים, מופע לזמן ארו�-ת ערב או כניס�" מיו�-�"ת ומר�'שת ל�-ופ�".

כנר ראשון ומנ�"ל מוזיקלי – צליל זינ�'ר

יום שישי, 6 במרץ 2015

ארז גזית

ארז גזית
EREZ GAZIT1ארז גזית, 42, נשוי + 2, מנהל את הג'ויינט הזה מאז ומעולם...
קליאנטה בשבילי זה קודם כל "חם" (וגם חרמן בסלנג) בספרדית.
זה התחיל בתור פאב מכסיקני בפלורנטין ב 1992, הפאב הגדול ביותר בשכונה המתפתחת
(צילומי הסדרה פלורנטין התחילו אצלנו) והפך משם חברת המוסיקה שלנו ב 1995 אחרי שסגרנו את הפאב.
שם גם התחילה האהבה הגדולה למוסיקה עם מופעי צהרים וערב עם להקת הבנות הידועה
דאז "בלה דונה".

שיר שמלווה אותי בהחלטות וביזמות: -" HOOKED ON A FEELING "

אם לא הייתי עוסק במוסיקה כנראה לא הייתי מצליח להתחמק מלהפוך לרופא שיניים...ארז גזית, בעלים-שותף, מנכ"ל.


http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/07/EREZ-GAZIT1-150x80.jpg
לעוד מידע ויצירת קשר ארז גזית

יום חמישי, 5 במרץ 2015

DJ מוטי להב

DJ מוטי להב
די ג'יי מוטי להב גילה את עולם ה-DJ לפני יותר מעשר שנים במסיבות לחוגים מצומצמים ומאז התאהב.

לאחר כשלוש שנים שניגן בכל המועדונים המובילים בארץ נכנס מוטי לעולם האירועים :

בר- בת מצוות, אירועים עסקיים, מסיבות וחתונות

מוטי להב פרט להיות די ג'יי אנרגטי שחי את האנשים והמסיבה מתפקד כמנחה באירועים, עורך מוסיקלי, השתתף בתוכנית 'המירוץ למליון'

ובעוד מיזמים מתוקשרים כאלה ואחרים. 

%read_more%

יום רביעי, 4 במרץ 2015

אודות קליאנטה

אודות קליאנטה

ארז גזית הקים ב-1996 את קליאנטה החברה למוסיקה. קליאנטה היה שם של בר קטן בפלורנטין שפתח גזית, די ג'י עסוק , נגן סקסופון ובחור צעיר ומלא אמביציה שחזר מטיול בדרום אמריקה


רבים שואלים מה פירוש המילה קליאנטה וזו מילה בספרדית שמשמעותה חם עם כל הקונוטציות הנלוות לכך – מבחינת טמפרטורה, ברמת העצבים, ברמת החרמנות...


החברה הייתה אז בית מוביל של תקליטנים (אז נגנו בתקליטים ובדיסקים) טובים שנתנו מענה ברמת האירועים הפרטיים – חתונות, מסיבות והאירועים הפרטיים – מסיבות חברה, השקות, ימי סטודנט וכו'.


ב-2003 התמזגה קליאנטה עם "החברה למוסיקה" חברת בוטיק בבעלותו של אלי ניסן – מוסיקאי מוכשר (להקת פורטרט), די ג'י ויועץ מוסיקלי והפכה ל'קליאנטה – החברה למוסיקה'


בהתאמה החברה שהרגישה את הצורך ההולך וגובר בפתרונות תוכן יצירתיים שיצטרפו לדי ג'י הפכה נושאת הדגל בתחום : אמנים, להקות והרכבים שהוקמו במיוחד כדי להתאים לצרכים של אירוע, נגנים שמשתלבים


בזמן הקוקטייל-קבלת פנים או המסיבה, יבוא ויצוא אמנים בינלאומיים והכול עטוף בסטייל ובמקצועיות אין קץ.


ב-2008 החליף את ניסן , דני תובל – די ג'י בכיר בחברה (ואחד השמות הגדולים בתחום הן במועדונים והן באירועים) מפיק מוסיקלי ועיתונאי מוסיקה והמשיך את המגמה תוך כדי חידוד נבחרת הדי ג'ייס לקבוצה של שמות גדולים, מנוסים, מובילים בתחום באירועים אבל כאלה שמביאים ערך מוסף מעולם המועדונים, יצירת המוסיקה המקורית, ז'אנרים שונים וגיבוש יוצא דופן של אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד.


בנוסף מתנסה החברה לאורך השנים באירועים מורכבים כמעט בכל העולם (מערב ומזרח אירופה, ארה"ב, אפריקה) לצד עבודה עם מיטב חברות ההפקה בארץ ומיטב גני ואולמות האירועים בישראל- מצפון לדרום, בכל סוגי האירועים.


אנחנו מאמינים במתן פתרונות תוכן בהתאמה אישית, התאמת הדי ג'י הנכון לאירוע הנכון, יעוץ מוסיקלי לאירועים שנעים מחתונה אינטימית של עשרות אנשים ועד אירוע עסקי לאלפי אנשים – הכל נעשה אצלנו


כבית של מוסיקה שיודע להבין את צרכי הלקוח בהתאם לטעם ותקציב ותמיד לעשות את כל מה שצריך בשם אהבת האדם ואהבת המוסיקה.


בסוף 2013 הצטרף שותף חדש ותוספת כוח משמעותית לחברה – אודי אור חיים המנהל המוסיקלי של להקת לג'נד


 והיה חלק מהקמת ההרכב, בניית כל העיבודים המוסיקליים, ומוסיקאי מוכשר בפני עצמו (שלומי שבת, שלומי סרנגה, להקת וולקאטה ועוד). יחד איתו השמיים הם הגבול...


מחלקת הדי ג'ייס שלנו, ההרכבים, האמני, המחלקה הטכנית, ניהול מופעים, שיווק ומכירות, וצוות המשרד יעשו תמיד ככול יכולתם כדי להעביר לכם חוויה חד פעמית, מקצועית, כיפית ומוצלחת באירוע שלכם.


אנחנו מאמינים תמיד בחדשנות לצד מתן ריספקט אמיתי לכל מה שעיצב אותנו ועזר לנו להיות מה שאנחנו היום – חברה ששמחה על זכותה להיות חלק מרגעים מיוחדים אצל כל כך הרבה אנשים.


נפגש בשמחות!


 

.

Find us on Google+
http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/07/caliente.jpg
לפרטים נוספים אודות קליאנטה

יום שני, 2 במרץ 2015

קליאנטה קלייזמר - Caliente Kleiyzmer

קליאנטה קלייזמר - Caliente Kleiyzmer
Caliente Kleyzmer
שלישיית נגנים וירטואוזים המנגנים מוזיקת קלייזמר יהודית לפי מיטב המסורת של יהדות מזרח אירופה. ההרכב משלב בין קלסיקות יהודיות לבין יצירות מקוריות ברוח הקו המוזיקלי.
ניהול מוזיקלי ועיבודים - לושה סובה

Kleyzamer

[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-25-08-pm.png]80
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-25-17-pm.png]70
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-25-25-pm.png]70
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-25-44-pm.png]70
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-25-56-pm.png]70
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-26-39-pm.png]70
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-20-27-pm.png]70
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-21-13-pm.png]40
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-22-36-pm.png]40
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-23-11-pm.png]40
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-23-26-pm.png]40
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-23-38-pm.png]40
[img src=http://caliente.co.il/wp-content/flagallery/kleyzamer/thumbs/thumbs_screen-shot-2015-02-04-at-5-23-57-pm.png]30


%read_more%

יום ראשון, 1 במרץ 2015

אמיר פישר

אמיר פישר
AMIR FISHERקליאנטה בשבילי היא יותר מחברה ומקום עבודה – קליאנטה היא בית חם ומשפחה חמה ותומכת ובכלל בשבילי לקום בבוקר בידיעה שתחום העיסוק שלי מתחבר למוסיקה ממלא אותי באנרגיות חיוביות וטובות.

מבחינתי מוסיקה היא האלמנט החשוב ביותר בארוע! על מוסיקה ארוע יכול לקום וליפול לכן חשוב מאוד שהתוכן המוסיקלי יהיה מותאם לארוע בצורה הכי נכונה ועם המבצע הנכון.

בקליאנטה נמצאים הדי ג'ייז וההרכבים הטובים ביותר בתחום וכיף לי לשווק אותם יום יום שעה שעה.

יש המון טראקים ושירים שעושים לי טוב  אבל  יש שיר אחד שתמיד תמיד עושה לי נעים והוא של הדלתות -  LIGHT MY FIRE

שיר שמתחבר לתקופה הכי טובה בתולדות המוסיקה – תקופה שאני מקווה שתחזור מתישהוא שוב.

תמונה זה מאסט??? אני לא פוטוגני :)אמיר פישר
מנהל מחלקת שיווק ומכירות.

http://caliente.co.il/wp-content/uploads/2013/08/AMIR-FISHER-150x80.jpg
לעוד מידע ויצירת קשר אמיר פישר